Beleidsplan Arts Alive

De volledige naam is ‘Stichting Arts Alive’.

 

Contactgegevens

Hoofdadres: Versteegstraat 9, 7425 CH Deventer

Postadres: idem

Telefonisch contact: 06 38584330 Website: www.artsalive.nl

KvK Stichting Arts Alive: 66837979  IBAN: NL43 INGB 0007 5511 81

Fiscaal nummer: 856718713

 

Bestuursamenstelling:

Voorzitter Dhr. Giovanni Veldhuis

Penningmeester, Malte Westheide

Algemeen bestuurslid, Mevr. Christina klop

 

Doelstelling

Stichting Arts Alive heeft als doel jongeren en volwassenen creatief te trainen en te inspireren in kunst,  met universele thema’s als vrijheid, schoonheid en echte liefde vanuit een christelijk gedachtengoed. Tevens stelt de stichting zich tot doel kunst in te zetten om mensen hun eigen creativiteit te laten (her)ontdekken en ontwikkelen. De stichting zet daarbij verschillende vormen van kunst in zoals dans, theater, muziek en beeldende kunst en werkt met docenten teams van 20 personen.

 

Beleid

Stichting Arts Alive tracht bovenstaand doel onder meer te bereiken door:

het ondernemen van activiteiten die creativiteit bevorderen zoals;

het organiseren van evenementen die open zijn voor een breed publiek zoals Wandeltheater Dolorosa;

en kleinschalige creatieve bijeenkomsten zoals Art Summit, en het Theaterweekend.

Dergelijke activiteiten kunnen zowel op nationaal als internationaal niveau uitgerold worden.

 

Medewerkers en Beloning

Er wordt uitsluitend gewerkt met (proffesionele) vrijwilligers die enthousiast worden gemaakt om aan de projecten mee te werken. De vrijwilligers worden aangestuurd door een kernteam, die ook uit vrijwilligers bestaat. Er wordt altijd gepoogd om volgens een vast schema te organiseren. Carla Veldhuis, de intiatiefnemer, ontvangt indien mogelijk de gemaakte onkosten en reiskosten. Gemaakte onkosten zijn kosten die bestuursleden redelijkerwijs hebben door hun functie bij de instelling. Gemaakte onkosten en reiskosten voor de stichting en projecten door andere personen worden uitgekeerd indien mogelijk.

 

Onze toekomstige jaarlijkse projecten zijn: * Wandeltheater Dolorosa 24 en 25 maart 2018  (zie www.wandeltheaterdolorosa.nl

* Art Summit oct 2018

* Kunstenaarsbemoedigingsdagen en docententrainingsdagen  11 november 2017

* Lezingen en workshops in creativiteit, drama workshops en optredens op aanvraag

*Theaterweekend 9-11 feb 2018

Samenwerking:

Het theaterweekend van Carla Velthuis is een project dat in samenwerking met Youth Alive georganiseerd wordt (www.theaterweekend.nl). Youth Alive is een “zusje” van Arts Alive. Eerstgenoemde stichting zet zich in voor het welzijn van jongeren.

 

Winstoogmerk

De stichting heeft geen winstoogmerk.

 

Kapitaal

De geldmiddelen van de stichting bestaan uit:

* baten voortgekomen uit de door de stichting ontplooide activiteiten;

* subsidies;

* donaties en giften;

* schenkingen, erstellingen, legaten en lastbevoordelingen;

* revenuen van het vermogen;

* alle overige bijdragen en inkomsten;

Erfstellingen kunnen door de stichting niet anders worden aanvaard dan onder het voorrecht van boedelbeschrijving, tenzij het bestuur unaniem anders beslist.

Het beheer van het vermogen

Inzake het beheer van het vermogen van de stichting is het beleid dat het vermogen wordt belegd in:

* Projecten; Wandeltheater Dolorosa, Art Summit en overige dramavoorstellingen en workshops

* Liquide middelen

 

De beschikbare middelen en de besteding daarvan

 

Bij de huidige omvang van het vermogen en de toegezegde schenkingen

is er in 2017 middels projecten een inkomstenstroom te verwachten van:                                     € 40.000

Daarnaast is sprake van een verwacht rente-opbrengst voor 2017 van                                 €  1.000

Totaal baten                                                                                                                                    €  41.000

 

 

De lasten voor 2017 worden als volgt ingeschat:

Te  besteden aan projecten                                                                         €  38.000

Kosten beheer en administratie                                                                                                   €  3.000

Totaal lasten                                                                                                                                    € 41.000

 

 

Bestemming liquidatiesaldo

Hetgeen na voldoening van de schuldeiser van het vermogen van de ontbonden stichting resteert, komt bij vereffening toe aan een door het bestuur aan te wijzen (andere) Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) met een gelijksoortige doelstelling als de onderhavige stichting, of aan een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.

 

Verantwoording van de bestedingen

De stichting maakt jaarlijks een bestuursverslag. Het financiële verslag maakt hiervan deel uit. De controle op de jaarrekening wordt uitgevoerd door een registeraccountant. De verlies- en winstrekening met een

toelichting  zal –ingevolge de ANBI-bepalingen die  met ingang van 2014 gelden – op de website van Stichting Arts Alive te vinden zijn.

 

Kantoor en opslag

Er is geen sprake van een vast kantoor en opslag. De bestuursvergaderingen worden gehouden op een door het bestuur te bepalen locatie.