Bestuur

Voorzitter: Giovanni Veldhuis 

Giovanni is jongerenwerker in hart en nieren. Hij houdt ervan om jongeren steun te bieden in het vinden van hun bestemming. Tijdens die reis probeert Giovanni jongeren te helpen God te vinden.  Giovanni is getrouwd met Carla en samen hebben zij twee zoons. Giovanni staat drie dagen voor de klas op een middelbare school. Hij geeft daar het vak natuurkunde. De overige twee dagen is Giovanni samen met Carla actief binnen het landelijke jongerenwerk. Het stel steunt elkaar onvoorwaardelijk. Arts Alive maakt dankbaar gebruik van de deskundige ervaring van Giovanni op het gebied van  events en jongerenwerk.

Penningmeester: Malte Westheide

Malte is de nieuwste aanwinst binnen het bestuur van Arts Alive. Deze hartelijke, integere man heeft een passie in het volgen van Jezus. Malte is samen met zijn vrouw Yvonne actief als voorbidder op het gebied van genezing en bevrijding. Hij werkt inmiddels al 20 jaar in de financiële wereld en is momenteel als penningmeester bij de Navigators actief. Enthousiast over de doelen en visie van Arts Alive zet hij zich in. Malte geniet ervan om te zien hoe mensen door middel van kunst anderen iets van Gods aanwezigheid kunnen tonen/ervaren. En via zijn rol binnen de stichting kan Malte daar nu ook (nog meer) in betekenen.

Algemeen bestuurslid: Christina Klop

Christina is getrouwd met Pieter. Samen hebben zij twee zoons, een dochter, schoondochter en twee kleinkinderen. Christina’s passie is God zichtbaar maken: wie Hij is en wat Hij doet. Ze doet dit voornamelijk door het maken van prachtige schilderijen en het maken van vlaggen en banieren. De ontwerpen daarvoor ontvangt zij in gebed. Christina gelooft dat we via kunst een stukje God kunnen laten zien aan anderen. Plaatjes raken namelijk meer dan woorden. Met die overtuiging is Christina een ware aanwinst voor het bestuur van Arts Alive. Christina wil – mede via haar rol binnen de stichting – anderen ervan bewust maken dat iedereen kan creëren omdat de grootste ‘creator’ in ons woont

Beleidsplan

Statutaire doelstelling:
Stichting Arts Alive heeft als doel jongeren en volwassenen creatief te trainen en te inspireren in kunst,  met universele thema’s als vrijheid, schoonheid en echte liefde vanuit een christelijk gedachtengoed. Tevens stelt de stichting zich tot doel kunst in te zetten om mensen hun eigen creativiteit te laten (her)ontdekken en ontwikkelen. De stichting zet daarbij verschillende vormen van kunst in zoals dans, theater, muziek en beeldende kunst.

Beleid:
Stichting Arts Alive wil bovenstaand doel onder meer bereiken door het ondernemen van activiteiten die creativiteit bevorderen. Denk daarbij aan openbare evenementen (zoals Wandeltheater Dolorosa), creatieve bijeenkomsten zoals Art Fusion en het Theaterweekend. Dergelijke activiteiten kunnen zowel op nationaal als internationaal niveau uitgerold worden.

Doelstellingen:

  • We willen een netwerk vormen onder creatievelingen (kunstenaars, docenten) en organisaties. Binnen dit netwerk eren we God met onze kunstvormen, talenten en levensstijl.
  • We willen kerken en andere geloofsgemeenschappen de waarde van kunst laten zien zodat kunst daarbinnen een grotere plaats krijgt.
  • We willen beginnende kunstenaars bemoedigen en stimuleren om actief bezig te zijn met hun creatieve gaven en talenten.
  • We willen creatievelingen ondersteunen met trainingen en persoonlijkheidsontwikkeling.

Bestuur:
Over de visie, missie en doelstellingen wordt gewaakt door het bestuur bestaande uit Giovanni Veldhuis, Malte Westheide en Christina Klop.

Medewerkers en Beloning
Binnen Arts Alive werken we met (professionele) vrijwilligers die enthousiast aan de projecten werken. Daar waar nodig huren we  externe expertise in. De vrijwilligers worden aangestuurd door een kernteam dat ook uit gepassioneerde vrijwilligers bestaat.Carla Veldhuis, de initiatiefnemer, ontvangt indien de gelden binnen de stichting dat toelaten, een onkostenvergoeding. Ook bestuursleden kunnen een vergoeding krijgen voor gemaakte onkosten. Af en toe werken we met een vrijwilligersvergoeding voor vrijwilligers die buitengewone inzet tonen. Ook in dit geval geldt: alléén als dit financieel haalbaar is.

Vaste werkzaamheden:
De projecten die jaarlijks terugkomen zijn op deze website beschreven onder het kopje ‘projecten’.Samenwerking:
Binnen onze projecten werken we veel samen. Eén van onze vaste partners is Youth Alive.  Youth Alive is een ‘zusje’ van Arts Alive. Deze stichting zet zich in voor het welzijn van jongeren. Kijk voor meer informatie over Youth Alive op www.youthalive.nl.

Winstoogmerk
De stichting heeft geen winstoogmerk.

Vermogen
De geldmiddelen van de stichting bestaan uit:

  • baten voortgekomen uit de door de stichting ontplooide activiteiten;
  • fondsen en subsidies;
  • donaties en giften;
  • schenkingen, erfstellingen, legaten en lastbevoordelingen;
  • mogelijk overige bijdragen en inkomsten;

Erfstellingen kunnen door de stichting niet anders worden aanvaard dan onder het voorrecht van boedelbeschrijving, tenzij het bestuur unaniem anders beslist.

Het beheer van het vermogen:
Inzake het beheer van het vermogen van de stichting is het beleid dat het vermogen zo veel mogelijk wordt besteed aan het mogelijk maken van de projecten.Bij de huidige omvang van het vermogen en de toegezegde schenkingen  is er in 2017 middels projecten een inkomstenstroom te verwachten van:  € 41.000,-. De verwachtte projectkosten bedragen € 38.000,-. De overige  € 3.000,- wordt besteed aan kosten voor beheer en administratie.

Bestemming liquidatiesaldo:
Mocht Arts Alive onverhoopt door wat voor reden dan ook ophouden te bestaan, dan zal na voldoening van de schuldeiser van het vermogen van de ontbonden stichting resteert, komt bij vereffening toe aan een door het bestuur aan te wijzen (andere) Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) met een gelijksoortige doelstelling als de onderhavige stichting, of aan een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.

Verantwoording van de bestedingen:
De stichting maakt jaarlijks een bestuursverslag. Het financiële verslag maakt hiervan deel uit.

Kantoor en opslag:
Er is geen sprake van een vast kantoor en opslag. De bestuursvergaderingen worden gehouden op een door het bestuur te bepalen locatie.

Contactgegevens:
Arts Alive

Versteegstraat 9
7425 CH Deventer
www.artsalive.nl
info@artsalive.nl
RISN: 856718713

KVK: 66837979.
Bankrekening: NL43INGB0007551181.

Jaarverslag:
Financieel en inhoudelijk jaarverslag 2017